Seadused ja soovitused

SEADUSED JA SOOVITUSED

PÜROTEHNIKA JA ILUTULESTIKUGA SEONDUV SEADUSANDLUS JA MÕISTED

Pürotehniliste toodete kategooriad ja vanusepiirangud 
Pürotehnilises tootes sisalduva pürotehnilise aine kogusest ja omadustest ning pürotehnilise toote kasutusotstarbest ja ohtlikkusest sõltuvalt jaotatakse pürotehnilised tooted järgmistesse kategooriatesse:

I kategooria pürotehnilised tooted vastavad järgmistele tingimustele: 
•   väga madala ohutasemega ja minimaalse müratasemega ilutulestiku tooted, mis on ette nähtud kasutamiseks piiratud alal, kaasa arvatud elamute siseruumides kasutatavad ilutulestikud;
• toode, mis mõeldud kasutamiseks   alates  12 eluaastast ja mis ei kujuta endast suurt ohtu;

II kategooria pürotehnilised tooted vastavad järgmistele tingimustele: 
• toode, mille pürotehnilise aine mass on kuni 500 grammi;  
• madala ohutasemega ja madala müratasemega ilutulestiku tooted, mis on ette nähtud kasutamiseks väljas piiratud alal;
• II kategooria pürotehnilist toodet võib võõrandada vähemalt 18-aastasele isikule.

III kategooria  pürotehniline toode on sellise ilutulestiku korraldamiseks, millega kaasneb keskmine oht ja see pürotehniline toode on ette nähtud välitingimustes kasutamiseks ja aladel, mis võimaldavad suurt ohuala (keskmine ilutulestik):
• III kategooria pürotehnilised tooted on komplekttooted, milles pürotehnilise aine mass kokku võib olla kuni 4000 grammi;
• keskmise ohutasemega ilutulestiku tooted, mis on ette nähtud kasutamiseks väljas suurel avatud alal ja mille müratase ei kahjusta inimeste tervist;
• III kategooria pürotehnilist toodet võib võõrandada vähemalt 18-aastasele isikule, järgides seaduses toodud täiendavaid nõudeid.

IV kategooria  pürotehniline toode on sellise ilutulestiku korraldamiseks, millega kaasneb suur oht, ning see pürotehniline toode on ette nähtud kasutamiseks professionaalse kasutaja poolt (suur ilutulestik): 
• IV kategooria kuuluvad pürotehnilised tooted, mille pürotehnilise aine üldmass tootes ei ole piiratud. • Need on kõrge ohutasemega ilutulestiku tooted, mida võivad kasutada üksnes erialaste teadmistega isikud ja mille müratase ei kahjusta inimeste tervist (professionaalseks kasutamiseks ettenähtud ilutulestiku toode).

T kategooria kuulub tehnilise otstarbega pürotehniline toode, mis jaotatakse kasutamise otstarbest tulenevalt järgmistesse allkategooriatesse: 
• T1 kategooria - peamiselt sisetingimustes kasutamiseks ettenähtud pürotehniline toode, mille pürotehnilise efektiga ei kaasne mürgiste gaaside, sööbivate ainete ega raskete, teravnurksete või kuumade lenduvate osakeste teket;
• T2 kategooria - pürotehniline laskemoon ja signaalvahendid; 

P kategooria on muu pürotehniline toode, näiteks põllumajanduslik pürotehnika. 

Öörahu
• Avalikus kohas on keelatud kasutada pürotehnilisi tooteid, millega kaasnev heli- või valgusefekt oleks teist isikut oluliselt häiriv. Nii avalikus kohas kui avalikuks kohaks mitteolevas kohas ei või kasutada pürotehnilisi tooteid, millega kaasneb kestev või korduv teist isikut häiriv müra- või valgusefekt, ajavahemikul kella 22.00-st kuni 6.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni.
• keeld ei kehti uusaastaööl ja kohaliku omavalitsuse ilutulestiku korraldamise loa olemasolul.

Müügipiirang
Lõhkematerjaliseaduses, mis reguleerib pürotehnika müüki ja käitlemist, on seaduse loomisest alates sisse viidud mitmeid täiendavaid piiranguid pürotehnika müügiks ja kasutamiseks. Seadusemuudatuste üheks eesmärgiks on olnud pürotehnika kättesaadavuse piiramine alla 18-aastastele isikutele ning kasutamise viimine "hea tava" raamidesse seaduslikul viisil.

Paugutite müük ja kasutamine on keelatud.

Soovitused
• soovitame lastel ilutulestikuvahendeid kasutada täiskasvanu järelevalve all;
• lastele tuleb selgitada, kuidas pürotehnilisi tooteid ohutult ja kaasinimesi häirimata kasutada;
• ohutusnõudeid ja toodete kasutusjuhendit järgides saab ära hoida õnnetused. Ohutusnõuete eiramine on ohtlik nii kasutajale endale, kui lähedal viibivatele esemetele ja inimestele.
Ohutusnõuded piltidena leiad siit.

Lõhkematerjaliseaduse ja teised reeglid leiad siit
• LÕHKEMATERJALISEADUS
• MTR registreeringud ja load
• Tehnilise Järelvalve Amet  

Turvalised ilutulestikud Arnikast!