Pirotehniskâ firma “Arnika”


Pirotehniskâ firma “Arnika” (igauòu valodâ Ilutulestiku Keskus Arnika) ir dibinâta 1993. gadâ un no tâ laika nodarbojâs ar pirotehniko izstrâdâjumu vairumtirdzniecîbu un uguòošanu organizçšanu.

Firmâ strâdâ aptuveni 10 darbinieki, bet sezonâ laikâ to ir daudz vairâk.

Lielâkâ daïa pirotehnikas tiek iepirkta Íînâ no savâ jomâ vadošiem raþotâjiem. Sâkot ar 1997. gadu pârstâvam Igaunijâ preèu zîmi “Black Cat”. Šos pirotehniskos izstrâdâjumus pârdodam Igaunijas veikaliem un citiem izplatîtâjiem un nedaudz pârdodam arî Latvijâ.

Šo gadu laikâ esam organizçjuši daudzas uguòošanas. Esam arî piedalîjušies vairâkâs uguòošanas sacensîbâs, kur vienmçr ir saòemta vieta pirmajâ trijniekâ. Pçdçjais panâkums ir uzvara 2002. gadâ Igaunijas atklâtajâs uguòošanas sacensîbâs “Suur Pauk” (“Lielais Blîkšíis”).

Uguòošanas veicam telpâs un âra, kâ arî mûzikas pavadîbâ. Tajâ pašâ laikâ esam palîdzçjuši daudzâm ârvalstu firmâm organizçt uguòošanu Igaunijâ (koncertos un turnejâs). Mûsu uguòošanu fotogrâfijas var apskatît šeit (uzklikšíiniet uz fotogrâfijas un tâ palielinâsies).

Gadîjumâ, ja varam bût Jums noderîgi, tad mûsu kordinantes ir sekojošas:

Tallinna 69

Viljandi 71018

EestiE-post: info@arnika.ee

« tagasi